Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží a služeb firmy ELASTO FORM Bohemia, s. r. o. platné od 1.4.2018

I. Všeobecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dale jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi firmou ELASTO FORM Bohemia, s. r. o. se sídlem Jungmannova 1164, Přeštice, IČ: 46885145 (dale jen prodávající) a kupujícím.
 2. Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní smlouvy nebo zasláním písemné objednávky kupujícího.
 3. Ve všech ostatních případech, které neupravují Podmínky, se smluvní vztah bude řídit občanským zákoníkem.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů bez potisku (dále jen Zboží) nebo s potiskem (dále jen Služba) uvedených ve smlouvě a jejích přílohách.

III. Kupní cena

 1. Kupní cena Zboží a Služeb je stanovena písemnou dohodou na základě cen uvedených v katalogu a nebo zvlášť vydaným ceníkem, platným ke dni uzavření kupní smlouvy.
 2. Ceny v katalogu nebo ceníku jsou bez DPH.
 3. Cena Zboží napájeného baterií nezahrnuje cenu baterií, pokud není v katalogu uvedeno jinak.
 4. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu.
 5. Náklady na dopravu a recyklační poplatky budou účtovány ve faktuře samostatně.
 6. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
 7. K ceně Zboží se připočítává přirážka 380 Kč pokud není splněn minimální finanční limit zakázky (par. VI, odst. 2).
 8. Ceny Služeb (potisku) nezahrnují grafické zpracování podkladů a technickou přípravu pro tisk.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen Zboží a Služeb.

IV. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta je uvedena v kupní smlouvě, pokud se strany nedohodnou písemně jinak.
 2. U zakázek s potiskem je kupující povinen do prvního pracovního dne od potvrzení přijetí objednávky dodat prodávajícímu podklady pro tisk a do prvního pracovního dne od zaslání grafických náhledů pro tisk je písemně odsouhlasit.
 3. V případě, že kupující nedodá podklady nebo písemně neodsouhlasí grafické náhledy ve výše stanoveném termínu, prodlužuje se dodací lhůta o počet dnů, po které je v prodlení s dodáním podkladů nebo s písemným odsouhlasením grafických náhledů.
 4. Sjednání zálohové platby začíná dnem připsání předepsané zálohové platby na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Částečné plnění je považováno za řádně plněnou dodávku.
 6. Místem plnění dodávky, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, je sklad v sídle prodávajícího.

V. Platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží a Služby kupní cenu včetně DPH a případné další náklady na dopravu, balení zboží a jiné. Způsoby úhrad za Zboží a Služby:
  1. zálohovou platbou předem
  2. platbou v hotovosti
  3. platbou na dobírku
  4. platbou po dodání zakázky (fakturace)
 2. Úhrada dle bodu 4. je možná pouze po dohodě mezi účastníky smluvního vztahu.
 3. Splatnost faktury je do 14ti dnů od jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 4. Vlastnická práva k předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího až po uhrazení faktury za dodané zboží a služby, a to v plné výši.
 5. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího.
 6. Kupní cena za dodané zboží a služby, ani žádná její část, nesmí být kompenzována zápočtem vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu nebo pohledávkami jiných osob, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 7. Pro případ prodlení kupujícího s platbou, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny, a to za každý den prodlení.
 8. Prodávající může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit.

VI. Ostatní podmínky

 1. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží a Službám až úhradou celé kupní ceny.
 2. Minimální hodnota objednaného Zboží pro příjem zakázky k potisku (Služba) je stanovena na částku 5000 Kč, Zboží bez potisku 5000 Kč.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za kvalitu potisku při dodání nekvalitní a nejednoznačné předlohy k potisku, včetně nepřesného určení barev a umístění potisku na předmětu smlouvy. Rovněž z těchto důvodů není prodávající v prodlení.
 4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající bude v takovém případě informovat kupujícího písemným sdělením v dodacím listě nebo faktuře o částečném plnění dodávky, náhradním termínu plnění dodávky nebo důvodech nemožnosti plnění dodávky Zboží v dohodnuté lhůtě. Prodávající má právo prodloužit termín plnění nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklou neplněním dodávky.
 5. Odpovědnost prodávajícího za vady Zboží a Služeb se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující reklamaci na vady zboží, a to bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené těmito podmínkami.
 6. Kupující je povinen při převzetí Zboží a Služeb si dodaný předmět prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady v reklamačním řízení písemně, nejpozději do 7 kalendářních dnů po převzetí Zboží a Služeb, skryté vady nejpozději do 6 měsíců.
 7. Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předáním dopravci, přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího.
 8. Prodávající je povinen vady Zboží uznané v reklamačním řízení odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným způsobem nejpozději do 3 měsíců od uznání reklamace.
 9. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo používáním Zboží.
 10. V případě, kdy prodávající uzná vadu zboží, nahradí kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného Zboží, které bylo předáno k reklamaci.
 11. Za vlastní zboží dodané kupujícím k potisku, ručí prodávající pouze do sjednané výše ceny potisku.
 12. Uplatněná reklamace kupujícím nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 13. Při nevyzvednutí hotové zakázky, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty celkové zakázky, a to v případě nepotištěného Zboží a 80 % z hodnoty celkové objednané zakázky v případě potisknutého Zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.
 14. V případě skladování hotové zakázky déle než 10 dnů po vystavení dodacího listu, bude prodávající účtovat kupujícímu poplatek za skladování, a to ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží za každý započatý den skladování.
 15. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky ± 5 %.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže kupující je s úhradou zálohy v prodlení více jak 14 dnů, v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.
 2. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.
 3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva ruší.
 4. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy nebo i jejího částečného plnění, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.
 5. Povinnost uhradit zálohu dle čl. V. odst.1. písm. a) se zajišťuje smluvní pokutou, kterou prodávající vyžadovat pokupujícím ve výši 20 % z hodnoty celkové objednané zakázky, a to v případě nepotištěného zboží nebo 80 % z hodnoty celkové objenané zakázky v případě potisknutého zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu.
 2. V případech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se tento smluvní vztah bude řídit občanským zákoníkem.
 3. Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
 4. Zboží dodávané společností ELASTO FORM Bohemia s.r.o. je určeno výhradně k reklamním a propagačním účelům.